മുകേഷ് ബാബു & പാർട്ടി ഇൻ ദുബായ്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Mukeshu baabu & paartti in dubaayu
ISBN: 
978-81-264-2453-5
Serial No: 
933
First published: 
2009
No of pages: 
80
Price in Rs.: 
Rs.48
Edition: 
2009