എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - എൻ.പി.മുഹമ്മദ്

In shelf: 
LOST
Title in English: 
Ente priyappetta kathakal - en. Pi. Muhammadu
ISBN: 
81-264-0602-x
Serial No: 
938
First published: 
2003
No of pages: 
130
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2009