രാച്ചിയമ്മയും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Raacchiyammayum mattu pradhaana kathakalum
ISBN: 
81-264-0562-7
Serial No: 
939
First published: 
2003
No of pages: 
130
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009