പുലിജന്മം

In shelf: 
IN
2007-ൽ ദേശീയതലത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.
Title in English: 
Pulijanmam
ISBN: 
978-81-264-2331-6
Serial No: 
961
First published: 
2009
No of pages: 
76
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2009