മഞ്ഞുകാലം നോറ്റ കുതിര

In shelf: 
IN
Title in English: 
Manjukaalam notta kuthira
ISBN: 
81-7130-835-X
Serial No: 
971
First published: 
1990
No of pages: 
60
Price in Rs.: 
Rs.35
Edition: 
2009