പുസ്തകഭവൻ

പയ്യന്നൂർ, ചെറുപുഴ പി.ഒ.
കണ്ണൂർ - 670511