ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണവും

First published: 
2005
Booking count: 
1

നമ്മുടെ രുചികളും ശീലങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ശീലിച്ചെടുത്ത സ്വാദുകൾ രോഗാതുരമായ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടു് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. തീവ്രവാദപരമായ നിലപാടുകളല്ല, ആരോഗ്യകരമായ ലാളിത്യമാണു് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വേണ്ടതെന്നും അതു് എങ്ങനെ സാദ്ധ്യമാക്കാമെന്നും സരളമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന ഈ കൃതി ഒരു ജീവനരീതിയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യമാണു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1294 ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണവും IN