ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ

Ilanjipoo manamulla naattuvazhikal
First published: 
2011
Booking count: 
3

നാട്യപ്രധാനമാകുംമുമ്പ് നന്മകളാൽ സമൃദ്ധവും ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നവും ഹൃദയബന്ധങ്ങളാൽ വിശുദ്ധവുമായിരുന്നു മലയാളഗ്രാമങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് തന്റെ ബാല്യകൌമാരയൌവനങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ. ഇലപ്പച്ചയുടെ ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അന്നത്തെ ഗ്രാമഭംഗിയും ജീവിതപ്പാതയിൽ പലയിടങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച വികാരതീവ്രതയാർന്ന അനുഭവങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടിയ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സവിശേഷവ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളും ഇതിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. മുതിർന്ന ത ലമുറയിൽ ഗൃഹാതുരതയുടെയും വളരുന്ന തലമുറയിൽ നഷ്ടബോധത്തിന്റെയും വിങ്ങലുകൾ നിറയ്ക്കുന്ന രചന.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ - പി.സുരേന്ദ്രൻ 2117 ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ OUT