ഈനിഡ്

First published: 
1985
Catalog: 
Booking count: 
0

ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസകാവ്യം. വീരരസപ്രധാനമായ ഈ ചരിത്രപുരാണസമ്മിശ്രം പാശ്ചാത്യ കവികളെ ഇന്നും പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ട്രോയി നഗരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടശേഷം ഈനിയസ് ഇറ്റലിയിലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെ റോമിൽ ചെന്ന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം. ധീരസാഹസികത മുറ്റിനിൽക്കുന്ന ആ പുതിയ സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം ആണ് ഈനിഡിലെ കഥാവസ്തു. പാശ്ചാത്യ ഇതിഹാസത്തിനു് ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണു് ഈ കൃതി.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 964 ഈനിഡ് IN