കാൻസർ ബയോളജി

First published: 
2009
Booking count: 
0

അർബുദരോഗം ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റങ്ങളാണു് കാൻസർ ബയോളജി. കാൻസറിനെക്കുറിച്ചു് വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം അർബുദസംബന്ധമായ ആധുനികഗവേഷണഫലങ്ങൾകൂടി ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1232 കാൻസർ ബയോളജി