കോളറാകാലത്തെ പ്രണയം

First published: 
1997
Catalog: 
Booking count: 
2

ഏകാന്തതയുടെ നൂറുവർഷങ്ങളിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ മാർക്വിസിന്റെ അനന്യമായ മറ്റൊരു നോവൽ. മാന്ത്രികസൌന്ദര്യത്തിന്റെയും മാസ്മര പ്രണയത്തിന്റെയും ഭീതിതമായ മരണത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം. വർത്തമാനരാഷ്ട്രീയാവസ്ഥകളുടെ വിമർശനോദ്ദിഷ്ടമായ ആഖ്യാനകൌശലം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 913 കോളറാകാലത്തെ പ്രണയം OUT