ജീവിക്കാനായി

First published: 
2007
Catalog: 
Booking count: 
0

20-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട കൃതി എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ വിശ്രുത ചൈനീസ് നോവൽ. മാവോയുടെ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവകാലവും അതിനുശേഷവും ഉണ്ടായ ചൈനീസ് സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ പകർത്തപ്പെടുന്നു. പന്തീരായിരത്തോളം നിരൂപണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഈ നോവലിനുണ്ടായി എന്നതുതന്നെ ഇതിന്റെ പ്രചാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 914 ജീവിക്കാനായി IN