നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം

First published: 
2009
Booking count: 
0

കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവുമായി കൂടുതലടുപ്പിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. കടങ്കഥ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ശൈലികൾ തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം കേരളീയ സംസ്കാരസവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോവർ പ്രൈമറി മുതൽ ഹൈസ്കൂൾവരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഷാപഠനത്തിനു് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1375 നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം IN