നവഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും

First published: 
2009
Catalog: 
Booking count: 
0

ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഭൂത-വർത്തമാന-ഭാവികാലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു് നവഗ്രഹങ്ങളും രാശിചക്രങ്ങളുമാണെന്നാണു് ഭാരതീയ വിശ്വാസം. സൂര്യൻ, ശനി, വ്യാഴം, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ, രാഹു കേതു എന്നീ നവഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എന്തെല്ലാമെന്നു് വിശദമാക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തോടൊപ്പം ഓരോ ഗ്രഹവും ഓരോ നക്ഷത്രജാതരിലും സംക്രമിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനമെന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1245 നവഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും IN