പുഴകടന്ന് മരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക്

First published: 
1997
Booking count: 
0

അചുംബിതമായ അനുഭൂതിമേഖലകൾ നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്ന കഥകൾ, ടി.പത്മനാഭന്റെ ശില്പബോധത്തിന്റെ മികവുറ്റ മാതൃകകളാണ് ഈ കഥകൾ.

Copies available