പുഴക്കരയിലെ മില്ല്

First published: 
1982
Catalog: 
Booking count: 
0

സൃഷ്ടിയും സ്രാഷ്ടാവും അതീവ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഈ നോവൽ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഒരമൂല്യകൃതിയാണു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1049 പുഴക്കരയിലെ മില്ല് IN