പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിൾ

First published: 
2008
Booking count: 
0

പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണു് ഡോക്ടർ മരണത്തെ കാണുന്നതു്. ആ വിധത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം തേടലാണു് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയും അനുബന്ധപരിശോധനകളും. മരിച്ചതാരാണു്? എപ്പോഴാണയാൾ മരിച്ചതു്? ഏതു കാരണത്താൽ? ഇവയാണു് പ്രാഥമികമായ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾ അനുബന്ധമായി മറ്റൊട്ടേറ ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരം തേടലാണു് ഒരു പോസ്റ്റുമോർട്ടം ടേബിളിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു് മൃതശരീരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുടെ അനുഭവങ്ങൾ ജൈവശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികശാസ്ത്രപരവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1258 പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിൾ IN