ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദൃശ്യവിസ്മയം - പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകൾ