വെഞ്ഞാറമൂട് കഥകൾ

Venjaramoodu kadhakal
First published: 
2015
Booking count: 
4

സാധാരണക്കാരനായ തനി നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് സുരാജ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വരികളിലുമുണ്ട്. അളവറ്റ സൌഹൃദങ്ങളും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തിലെ അലച്ചിലുകളും നേരിട്ട അവഗണനകളുമൊക്കെ സത്യസന്ധമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ചിരിയും ചിന്തകളുംകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന നന്മയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of വെഞ്ഞാറമൂട് കഥകൾ - സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് 2107 വെഞ്ഞാറമൂട് കഥകൾ OUT