ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം

In shelf: 
IN
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇതുപതു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിഹാസകാരൻ ആ രചനാകാലത്തേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി - അത് മറ്റൊരു ഇതിഹാസമായി. തന്റെ രചനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളർന്ന ആശയഗതികളെപ്പറ്റി തന്റെ മനോഭാവവും നോവലിന്റെ മനോഭാവവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ്വരചന.
Title in English: 
Ithihasathinte Ithihasam
ISBN: 
978-81-264-2877-9
Serial No: 
2157
First published: 
1989
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2015