ഹാസ്യം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
നമ്പൂരിഫലിതങ്ങൾ കുഞ്ഞുണ്ണി 1991
വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1954
ക്രിസ്തു കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഡി.സി.കിഴക്കെമുറി 2000
തെങ്ങണായുടെ അഖിലേന്ത്യാ പര്യടനം വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 1968
മാരകായുധം നമ്പർ 2 നാഥൻ 1992
മാസപ്പടിയുടെ വിമോചനയാത്ര വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 1960
കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടും വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 1987
ചിരിമധുരം ചെമ്മനം ചാക്കോ 2007
ജർമ്മൻ കിസ്സ് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 1978
നമത് വാഴ്വും കാലമും വി.കെ.എൻ 1997
അഖിലകേരള വയസൻസ് ക്ലബ്ബ് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി 1970
പ്രൊഫസറുടെ ലോകം കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ 2007
നസ്രാണി ഫലിതങ്ങൾ വിൻസന്റ് ആരക്കുഴ 2010
സർദാർജി ഫലിതങ്ങൾ സന്തോഷ് പാലി 2010
പുഞ്ചിരി, പൊട്ടിച്ചിരി സി.പി.നായർ 1989
സെമിത്തേരിയിൽ സ്ഥലം കുറവാണ് ഡി.സി.കിഴക്കെമുറി 1997
ടിന്റുമോൻ ഫലിതങ്ങൾ ജീന രാജൻ 2013 ഹാസ്യം