വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Vaikom Muhammad Basheer

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 പ്രേമലേഖനം നോവൽ 1943
IN - 0
2 ബാല്യകാലസഖി നോവൽ 1944
OUT - 0
3 ജന്മദിനം ചെറുകഥ 1945
IN - 91
4 അനർഘനിമിഷം മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനം 1945
IN - 72
5 ശബ്ദങ്ങൾ നോവൽ 1947
OUT - 71
6 മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നോവൽ 1951
IN - 72
7 മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ നോവൽ 1951
OUT - 0
8 ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്! നോവൽ 1951
OUT - 103
9 സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ നോവൽ 1953
OUT - 0
10 വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് ഹാസ്യം 1954
OUT - 0
11 ജീവിതനിഴൽപ്പാടുകൾ നോവലെറ്റുകൾ 1954
IN - 0
12 ആനപ്പൂട ചെറുകഥ 1955
OUT - 106
13 പാത്തുമ്മായുടെ ആട് നോവൽ 1959
OUT - 0
14 മതിലുകൾ നോവൽ 1965
IN - 0
15 ഭാർഗ്ഗവീനിലയം തിരക്കഥ 1965
IN - 152
16 ഒരു ഭഗവദ്ഗീതയും കുറെ മുലകളും ചെറുകഥ 1967
OUT - 144
17 നേരും നുണയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1969
IN - 263
18 ശിങ്കിടിമുങ്കൻ നോവൽ 1991
IN - 136
19 യാ ഇലാഹീ! മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1997
IN - 167
20 സ്വാതന്ത്ര്യസമരകഥകൾ ചെറുകഥ 1998
IN - 164
21 പ്രേം പാറ്റ നോവൽ 2000
IN - 112
22 ജീവിതം ഒരനുഗ്രഹം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 2001
OUT - 106
23 ബാല്യകാല സഖിയും കുറെ പെണ്ണുങ്ങള്ളും നോവൽ നോവൽ 2013
OUT - 431