ഒരു ഭഗവദ്ഗീതയും കുറെ മുലകളും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru bhagavadgeethayum kure mulakalum
ISBN: 
81-7130-017-0
Serial No: 
796
First published: 
1967
No of pages: 
144
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2009