സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Sthalatthe pradhaana divyan
ISBN: 
81-713-0328-5
Serial No: 
558
First published: 
1953
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.28
Edition: 
2005