എം.എസ്.നായർ

Em. Esu. Naayar

1947
ചെങ്ങന്നൂർ

വിവർത്തനങ്ങൾ

Title Language Tags Year Shelf
1 വെള്ളക്കടുവ ഇംഗ്ലീഷ് 2010
2 മാരകമായ കളിപ്പാട്ടം ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ 2012
3 ബാഗ്ദാദിലെ നിഗുഢത ഇംഗ്ലീഷ് കുറ്റാന്വേഷണം 2014