വെള്ളക്കടുവ

In shelf: 
OUT
ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ മകനായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദരിദ്രഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ബൽറാം ഹൽവായിക്കു് ഒരു സ്വപ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങിനെയും തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു് രക്ഷപ്പെടുക. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ബൽറാം എത്തപ്പെട്ടതു്. സ്ക്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസം പോലും നിലച്ചുപോയ ബൽറാമിന്റെ പുനർവിദ്യാഭ്യാസം അവിടെനിന്നു് ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്ധതയിൽനിന്നു് നഗരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള ബൽറാമിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ യാത്രയാണു് വെള്ളക്കടുവ.
Title in English: 
Vellakkatuva
ISBN: 
978-81-264-2689-8
Serial No: 
1451
First published: 
2010
No of pages: 
278
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2011