ഡോ. ശാഫി അബ്ദുല്ല സുഹൂരി

Do. Shaaphi abdulla suhoori