പ്രൊഫ. എം.കെ.എൻ.പോറ്റി

Propha. Em. Ke. En. Potti

വിവർത്തനങ്ങൾ

Title Language Tags Year Shelf
1 യൌവനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ബംഗാളി ആത്മകഥ 2007
2 പഥേർ പാഞ്ചാലി ബംഗാളി നോവൽ 2009