യൌവനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Youvanatthinte murivukal
ISBN: 
81-8423-060-5
Serial No: 
1494
First published: 
2007
No of pages: 
446
Price in Rs.: 
Rs.225
Translation: 
Yes
Edition: 
2010