ബംഗാളി

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
യൌവനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2007 ആത്മകഥ
പഥേർ പാഞ്ചാലി ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദ്യോപാദ്ധ്യായ 2009 നോവൽ
അപുവിനോടൊത്തുളള എന്റെദിനങ്ങൾ സത്യജിത് റേ 2009 ആത്മകഥ
വീണ്ടും ലജ്ജിക്കുന്നു തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2009 നോവൽ
ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 2009 കഥകൾ
ദേവദാസ് ശരത്ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി 2012 നോവൽ
ലജ്ജ തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2006 നോവൽ
ദ്വിഖണ്ഡിത - നിഷ്ക്കാസിത തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2007 അനുഭവം
ദ്വിഖണ്ഡിത - പൂച്ചെണ്ടുകളുടെ കാലം തസ്ലീമ നസ്റിൻ 2007 അനുഭവം
നടക്കുന്ന ജഡം സത്യജിത് റേ 2008 ഫെലൂദ
ആരോഗ്യനികേതനം താരാശങ്കർ ബന്ദ്യോപാദ്ധ്യായ 2012 നോവൽ
യോഗായോഗ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 2012 നോവൽ
അറിയപ്പെടാത്ത വിവേകാനന്ദൻ ശങ്കർ 2013 നോവൽ
ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദ്യോപാദ്ധ്യായ 2013 നോവൽ
മൃണാളിനിയുടെ മകൾ ആശാപൂർണ്ണാദേവി 2013 നോവൽ
മൊനേർ മാനുഷ് സുനിൽ ഗംഗോപാദ്ധ്യായ 2014 ലാലൻ ഫക്കീർ, ബംഗാൾ
ആദർശ ഹിന്ദുഹോട്ടൽ ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദ്യോപാദ്ധ്യായ 2006 ബംഗാൾ