ദേവദാസ്

First published: 
2012
Catalog: 
Booking count: 
1

പ്രണയത്തിന്റെ അലൌകിക കാന്തി പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ ശില്പം. തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്ന പ്രണയവും ആത്മാവിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പ്രണയവും, നഷ്ടമായ പ്രണയത്തിൽ സ്വയം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുപ്പെടുന്ന ജീവിതവും ഈ ബംഗാളി നോവലിനെ ഒരു വിശ്വപ്രണയകാവ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവകാന്തി പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ശരത്ചന്ദ്രചാറ്റർജിയുടെ ആഖ്യാനം. അനേകം ചലച്ചിത്രഭാഷ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കു സുപരിചിതമായ കൃതി.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1645 ദേവദാസ് IN