ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ

First published: 
2009
Booking count: 
0

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ആത്മീയതേജസ്സെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ രാഗദ്വേഷസമ്മിശ്രങ്ങളായ കഥകളുടെ അപൂർവ്വ സമാഹാരം.

നാലു വാല്യം