ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം രണ്ട്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Taagorinte sampoornnakathakal - vaalyam randu
ISBN: 
978-81-300-0973-5
Serial No: 
1595
First published: 
2009
No of pages: 
324
Price in Rs.: 
Rs.200
Translation: 
Yes
Edition: 
2009