രാജൻ തുവ്വാര

Raajan thuvvaara

വിവർത്തനങ്ങൾ

Title Language Tags Year Shelf
1 പാതയിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്രാവിവരണം 2004
2 ആദാമിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ക്ലാസിക് 2007
3 ബൽസാക്കും ചൈനയിലെ കൊച്ചു തയ്യൽക്കാരിയും ചൈനീസ് നോവൽ 2007
4 അമേരിക്ക ജർമ്മൻ നോവൽ 2008
5 ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം ഒന്ന് ബംഗാളി കഥകൾ 2009
6 ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം രണ്ട് ബംഗാളി കഥകൾ 2009
7 ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം മൂന്ന് ബംഗാളി കഥകൾ 2009
8 ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം നാല് ബംഗാളി കഥകൾ 2009
9 ടൈംപാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആത്മകഥ 2010
10 മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രനോവൽ 2013
11 ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി ബംഗാളി നോവൽ 2013
12 നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം (ശിവപുരാണം - 2) ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ 2014
13 വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം (ശിവപുരാണം 3) ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ 2014