ആദാമിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
IN
വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നാം ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഇതെന്നു് തോന്നിപ്പോകും. രചനയുടെ സുഭഗതയും നിർഭരതയുംകൊണ്ടു് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇതിന്റെ സർവ്വംഗ്രാഹിയായ ഭാവമാണു്. - അവതാരികയിൽ ശ്രീ.പാലാ കെ.എം.മാത്യു.
Title in English: 
Aadaaminte dayarikkurippukal
ISBN: 
81-300-0601-4
Serial No: 
643
First published: 
2007
No of pages: 
98
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2007