ആദാമിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

First published: 
2007
Booking count: 
0

വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നാം ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഇതെന്നു് തോന്നിപ്പോകും. രചനയുടെ സുഭഗതയും നിർഭരതയുംകൊണ്ടു് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇതിന്റെ സർവ്വംഗ്രാഹിയായ ഭാവമാണു്.
- അവതാരികയിൽ ശ്രീ.പാലാ കെ.എം.മാത്യു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 643 ആദാമിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ IN