ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം ഒന്ന്

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Taagorinte sampoornnakathakal - vaalyam onnu
ISBN: 
978-81-300-0966-7
Serial No: 
1594
First published: 
2009
No of pages: 
264
Price in Rs.: 
Rs.185
Translation: 
Yes
Edition: 
2011