ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥകൾ - വാല്യം നാല്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Taagorinte sampoornnakathakal - vaalyam naalu
ISBN: 
978-81-300-1003-8
Serial No: 
1597
First published: 
2009
No of pages: 
204
Price in Rs.: 
Rs.150
Translation: 
Yes
Edition: 
2009