ബഷാരത്ത് പീർ

Bashaaratthu peer

1977-ൽ കാശ്മീരിൽ ജനിച്ചു.