വാരിയത്ത് കുട്ടിരാമമേനോൻ

Vaariyatthu kuttiraamamenon