അയൽവക്കത്തെ അപരിചിതർ

First published: 
2009
Booking count: 
0

ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം എങ്ങനെ കഥകളുടെ ആസ്വാദ്യതയെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ പകർന്നുകൊടുക്കാമെന്നു് തെളിയിച്ച ഈ രചനകൾ വീണ്ടും പുസ്തകരൂപത്തിൽ വന്നതു് ഭാഷയ്ക്കൊരു നേട്ടമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു.
- എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 651 അയൽവക്കത്തെ അപരിചിതർ