എന്റെ ചെറിയ കഥകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Ente cheriya kathakal
ISBN: 
81-264-0575-9
Serial No: 
1132
First published: 
2003
No of pages: 
58
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2009