മാധവിക്കുട്ടി

Maadhavikkutti

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 പക്ഷിയുടെ മണം ചെറുകഥ 1964
LOST - 79
2 എന്റെ കഥ ജീവചരിത്രം 1973
IN - 0
3 മാനസി നോവൽ 1978
IN - 116
4 ഭയം എന്റെ നിശാവസ്ത്രം ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1986
OUT - 88
5 ബാല്യകാല സ്മരണകൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 1987
IN - 156
6 മനോമി നോവൽ നോവൽ 1988
OUT - 54
7 ചന്ദനമരങ്ങൾ നോവൽ നോവൽ 1988
IN - 48
8 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 1989
OUT - 200
9 കടൽമയൂരം നോവൽ 1989
IN - 80
10 ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1992
DAMAGE - 0
11 നീർമാതളം പൂത്തകാലം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 1993
IN - 263
OUT - 250
12 നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി ചെറുകഥ 1994
IN - 92
13 ചേക്കേറുന്ന പക്ഷികൾ നോവൽ 1996
IN - 96
14 മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - മാധവിക്കുട്ടി ചെറുകഥ ചെറുകഥകൾ 2002
IN - 172
15 ഒറ്റയടിപ്പാത നോവൽ 2003
OUT - 190
16 എന്റെ ചെറിയ കഥകൾ ചെറുകഥ 2003
OUT - 58
17 മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്ത്രീകൾ ചെറുകഥ സ്ത്രീകൾ 2004
IN - 168
18 വണ്ടിക്കാളകൾ നോവൽ നോവൽ 2005
OUT - 144
19 മതിലുകൾ ചെറുകഥ 2006
IN - 0
20 കവാടം നോവൽ നോവൽ 2007
IN - 296
21 ഈ ജീവിതംകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 2007
IN - 75
22 കേരളസഞ്ചാരം യാത്രാവിവരണം 2009
IN - 60
23 സ്ത്രീ നോവൽ 2009
IN - 116
24 എന്റെ ലോകം ആത്മകഥ ആത്മകഥ 2015
OUT - 109