മനോമി

In shelf: 
OUT
അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മനോമി. ബന്ധങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, രാഷ്ട്രസംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നീറിപ്പുകയുന്ന ഒരു സിംഹളപെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം. സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ അഗാധതകളെ സ്പർശിക്കുന്ന കൃതി.
Title in English: 
Manomi
ISBN: 
978-81-226-0678-2
Serial No: 
1461
First published: 
1988
No of pages: 
54
Price in Rs.: 
Rs.40
Title Ref: 
Translation: 
No
Edition: 
2011