ചെറുകഥകൾ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ആമസോൺ അശോകൻ ചരുവിൽ 2013 ചെറുകഥകൾ
സർ ചാത്തുവിന്റെ റൂളിങ് വി.കെ.എൻ 1994 ചെറുകഥകൾ
കാടിന്റെ സംഗീതം സാറാ ജോസഫ് 1979 ചെറുകഥകൾ
കഥകൾ - കെ.ആർ.മീര കെ.ആർ.മീര 2014 ചെറുകഥകൾ
സി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ സി.രാധാകൃഷ്ണൻ 2014 ചെറുകഥകൾ
വി.എസ്സും പെൺകുട്ടികളും കലവൂർ രവികുമാർ 2014 ചെറുകഥകൾ
ഒരു നൂറു മിനിക്കഥകൾ വി.കെ.എൻ 1997 ചെറുകഥകൾ
പറുദീസാനഷ്ടം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ 2001 ചെറുകഥകൾ
ദൃഷ്ടിച്ചാവേർ പ്രമോദ് രാമൻ 2014 ചെറുകഥകൾ
ഭ്രാന്ത്: ചില നിർമ്മാണരഹസ്യങ്ങൾ പി.ജെ.ജെ.ആന്റണി 2014 ചെറുകഥകൾ
തട്ടാത്തിപ്പെണ്ണിന്റെ കല്ല്യാണം എം.മുകുന്ദൻ 1985 ചെറുകഥകൾ
കഥകൾ - ബെന്യാമിൻ ബെന്യാമിൻ 2013 ചെറുകഥകൾ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണകഥകൾ - കാക്കനാടൻ കാക്കനാടൻ 2008 ചെറുകഥകൾ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - സി.വി.ശ്രീരാമൻ സി.വി.ശ്രീരാമൻ 2011 ചെറുകഥകൾ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - പത്മരാജൻ പി.പത്മരാജൻ 2006 ചെറുകഥകൾ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - മാധവിക്കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടി 2002 ചെറുകഥകൾ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - എം.കൃഷ്ണൻ നായർ ഡോ. എം.കൃഷ്ണൻനായർ 2007 ചെറുകഥകൾ
എന്റെ കുമ്പളങ്ങി പ്രൊഫ. കെ.വി.തോമസ് 2004 ചെറുകഥകൾ
നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം ടി.പത്മനാഭൻ 2014 ചെറുകഥകൾ
ദക്ഷിണായനം ശ്രീമൻ നാരായണൻ 2014 ചെറുകഥകൾ