എം.മുകുന്ദൻ

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 അവൾ പറഞ്ഞു വരൂ... നോവൽ
IN - 128
2 നദിയും തോണിയും ചെറുകഥ 1969
IN - 112
3 ദൽഹി നോവൽ 1969
IN - 0
OUT - 200
4 ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ നോവൽ 1969
IN - 0
5 ആവിലായിലെ സൂര്യോദയം നോവൽ നോവൽ 1970
IN - 204
6 ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു നോവൽ 1972
IN - 0
7 മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ നോവൽ 1974
OUT - 1
8 എന്താണ് ആധുനികത? മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1976
76
9 രാവും പകലും നോവൽ 1982
OUT - 286
10 തട്ടാത്തിപ്പെണ്ണിന്റെ കല്ല്യാണം ചെറുകഥ ചെറുകഥകൾ 1985
OUT - 88
IN - 88
11 ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ നോവൽ നോവൽ 1989
OUT - 276
12 ആദിത്യനും രാധയും മറ്റുചിലരും നോവൽ 1993
IN - 0
13 നഗ്നനായ തമ്പുരാൻ നോവൽ 1994
IN - 60
14 കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്ച ചെറുകഥ 1995
IN - 0
15 ഒരു ദളിത് യുവതിയുടെ കദനകഥ നോവൽ 1996
IN - 0
16 കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ നോവൽ 1999
IN - 206
17 നൃത്തം നോവൽ 2000
OUT - 95
18 ചാർളിമാസ്റ്റർ നോവലെറ്റുകൾ 2003
IN - 0
19 വേശ്യകളേ നിങ്ങൾക്കൊരമ്പലം ചെറുകഥ 2003
IN - 0
20 പുലയപ്പാട്ട് നോവൽ നോവൽ 2005
IN - 431
21 പ്രവാസം നോവൽ 2008
OUT - 432
22 ദിനോസറുകളുടെ കാലം ചെറുകഥ 2009
IN - 104
23 നാട്ടുമ്പുറം ചെറുകഥ കഥകൾ 2009
IN - 196
24 എങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കാം നോവൽ 2009
IN - 68
25 ദൽഹി ഗാഥകൾ നോവൽ നോവൽ 2011
IN - 494
26 കുട നന്നാക്കുന്ന ചോയി നോവൽ മയ്യഴി 2015
OUT - 240