ആവിലായിലെ സൂര്യോദയം

First published: 
1970
Catalog: 
Booking count: 
1

കുസിനിക്കാരി മാതുവമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറന്ന, ആട്ടിൻകാഷ്ഠം തിന്നുവളർന്ന, അന്തോണിസായ്വിന്റെയും ഉസ്മാൻ പോലിസിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പൂത്തുനിന്ന കോയിന്ദൻ. കോയിന്ദൻ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പായി, ലക്ഷാധിപതിയും മന്ത്രിയുമായി. ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പിന്റെ മകൻ പ്രഭാകരനോട്, അയാളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രികളിൽ, കാലത്തിന്റെ പ്രേതങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു; പാപത്തിന്റെ കഥ...

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1469 ആവിലായിലെ സൂര്യോദയം IN