പ്രവാസം

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
തലമുറകളായി തുടരുന്ന മലയാളിപ്രവാസജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ. ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെയും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളുടെയും ഇരുൾക്കയങ്ങളിൽനിന്നു് പുതിയ വെളിച്ചത്തുരുത്തിലേക്കു് ചേക്കേറിക്കൊണ്ടു് മലയാളി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാവിജീവിതങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ഈ നോവലിൽ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു് ഒറ്റവർഷം കൊണ്ടു് 10,000 കോപ്പികൾ വിറ്റഴിയുകയും ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ വായിക്കുകയും ചെയ്ത നോവൽ.
Title in English: 
Pravaasam
ISBN: 
978-81-264-1989-0
Serial No: 
845
First published: 
2008
No of pages: 
432
Price in Rs.: 
Rs.225
Edition: 
2010