പുലയപ്പാട്ട്

Reserve: 
Reserved
In shelf: 
IN
ഉത്തരമലബാറിലെ അധഃകൃതവർഗത്തിന്റെ കഥയാണിതു്. സാമൂഹികനീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ... മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ... ഈ നോവലിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതു്, തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട കലാപങ്ങളുടെയും വിലാപങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണു്.
Title in English: 
Pulayappaattu
ISBN: 
978-81-8264-831-9
Serial No: 
1696
First published: 
2005
No of pages: 
431
Price in Rs.: 
Rs.260
Edition: 
2012