ഭയം എന്റെ നിശാവസ്ത്രം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Bhayam ente nishaavasthram
ISBN: 
81-264-0882-0
Serial No: 
804
First published: 
1986
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2009